Kroonenberg Totaal Techniek

TECHNIEK

gebaseerd op

vakmanschap

Privacybeleid

KROONENBERG TOTAAL TECHNIEK

 

Kroonenberg Totaal Techniek is sinds 2008 werkzaam in de koel- en installatietechniek,  voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers uit vele verschillende branches. Wij leveren en monteren alles op het gebied van koel-vriestechniek tot onderhoudsservice en van koelen, verwarmen en/of airconditioning.

De onderneming is gevestigd op Bethaniëstraat 32 te Stevensbeek. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw 
(persoons-)/bedrijfsgegevens is Kroonenberg Totaal Techniek

 

Welke (persoons-)/bedrijfsgegevens verwerkt Kroonenberg Totaal Techniek

Wij houden ons in alle gevallen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er wordt voor een aantal doelen (persoons-) / bedrijfsgegevens verzameld. 

Dit houdt in dat wij:

 • uw (persoons-)/bedrijfsgegevens verzamelen als u contact opneemt met ons via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde bedrijfsgegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals bedrijfsnaam, naam van contactpersoon, e- mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 • uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • het verwerken van uw (persoons-)/bedrijfsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw (persoons-) /bedrijfsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
  (persoons-)/bedrijfsgegevens te allen tijde gewaarborgd is.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw (persoons-)/bedrijfsgegevens , u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 

Indien u na het doornemen van ons privacy policy nog vragen hebt, kunt u contact met Kroonenberg Totaal Techniek opnemen door een e- mail te sturen naar: info@kroonenberg.info

 

Waarom verwerken wij uw (persoons-) /gegevens?

Dienstverlening

Kroonenberg Totaal Techniek verkoopt nooit gegevens van haar klanten aan derden.
Wij verwerken enkel gegevens voor diensten die klanten afnemen. Denk hierbij o.a. aan het opstellen van onderhoudscontracten, sturingsrapportages, etc.  De gegevens worden ook verwerkt om klanten via e-mail te kunnen informeren.

Als u contact met Kroonenberg Totaal Techniek opneemt, telefonisch, via e-mail of via Social Media dan worden gegevens van u geregistreerd. Zo kunnen wij zien of u al eerder contact hebt gehad. Hetzelfde geldt als u een klacht indient of een factuur niet betaalt. Dan worden ook uw gegevens geregistreerd. Het verwerken van deze gegevens is nodig in het kader van de dienstverlening.

Kroonenberg Totaal Techniek zal in gesprek met een klant, telefonisch of via e-mail alleen om gevoelige informatie zoals een rekeningnummer vragen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening of facturering.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kroonenberg Totaal Techniek  de volgende 
(persoons-)/bedrijfsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon namens bedrijf
 • Bedrijfs-/locatieadres en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 

Uw gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke informatie geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Tools en automatiseringssysteem

Kroonenberg Totaal Techniek maakt gebruik van software om contracten en storingsrapportages te genereren,  Hiervoor is (bedrijfs)informatie nodig. Deze gegevens worden veelal op de bedrijfs- of werklocatie opgenomen. Daarbij worden vrijwel altijd foto’s gemaakt om veiligheidsrisico’s/storingssituaties in kaart te brengen. Kroonenberg Totaal Techniek zorgt ervoor dat hierbij geen personen in beeld worden gebracht, tenzij het strikt noodzakelijk is; de persoon in kwestie zal altijd onherkenbaar in beeld worden gebracht of gemaakt. Deze gegevens zullen nooit zonder uw toestemming met derden worden gedeeld en worden altijd met u nabesproken. Indien er onjuistheden zijn worden deze aangepast en/of verwijderd.

Daarnaast verwerken wij regelmatig locatie- en/of gebouwgegevens t.b.v. het opstellen van berekeningen en ontwerp van koelinstallaties. Deze gegevens worden uitsluiten met u gedeeld.

 

Bezoek aan onze website/Cookies (zie ons Cookiebeleid)

Google Analytics

Om de informatie op de website zo goed mogelijk weer te geven en om te optimaliseren maakt Kroonenberg Totaal Techniek gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij uw IP-adres (het laatste octet wordt gemaskeerd) wordt gelinkt aan de door u uitgevoerde activiteiten op de site van Kroonenberg Totaal Techniek. Van bezoek aan de website worden datum, tijdstip, duur en IP-adres van bezoeker en de verwijzende website en mobile devices apparaat geregistreerd.

 

Sociale Media kanalen

Cookies van overige externe partijen. Er kunnen meer onderdelen zijn die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan ‘like’ buttons van sociale mediakanalen. Kroonenberg Totaal Techniek is actief op Facebook, LinkedIn en Instagram.

 

Verwerkingsovereenkomst

Kroonenberg Totaal Techniek heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics. Tevens sluiten wij met alle door ons aangestelde verwerkers verwerkingsovereenkomsten om de bescherming van persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Mobiele apparaten

De website van Kroonenberg Totaal Techniek is responsive, dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Wij verwerken ook data via deze apparaten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van informatie, offertes of bestellingen via het contactformulier. Nu de aanvallen van mobiele apparaten toenemen, bestaat het risico dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Wij zullen er alles aan doen om alleen beveiligde apps te gebruiken en zullen voorzichtig zijn met inloggen op een openbaar wifi netwerk.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen. Tevens kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw (persoons-)/bedrijfsgegevens door ons. U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Als wij uw (persoons-)/bedrijfsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Voor inzage en correctie van andere gegevens kun u contact opnemen met info@kroonenberg.info

 

Recht op data-portabiliteit

Dit houdt in dat u het recht hebt om de (persoons-)/bedrijfsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Zo kunt u, uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem contact met ons op.

Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun u contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld verwijderd worden uit een mailinglist. Stuur een mail naar info@kroonenberg.info

 

Bewaartermijn

De (persoons-)/bedrijfsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast worden (enkel de noodzakelijk) gegevens bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichting (Belastingwet, bewaartermijn van 7 jaar)

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij verwerken enkel en alleen (persoons-)/bedrijfsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging Kroonenberg Totaal Techniek

Kroonenberg Totaal Techniek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw (persoons-)/bedrijfsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij maken back-ups van de (persoons-)/bedrijfsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Voor iCloud, Google Drive, OneDrive en Dropbox gebruiken wij versleutelde wachtwoorden.

 

Derde ontvangers

Kroonenberg Totaal Techniek verkoopt uw gegevens niet aan derden. Het kan voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn om (persoons-)/bedrijfsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken/inzien, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Protocol datalekken

Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij (persoons-)/bedrijfsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking of ingezien. Onder onrechtmatige verwerking vallen bijvoorbeeld onbevoegde kennisneming, wijziging, aantasting of de verstrekking daarvan.

Voorbeelden van inbreuken in verband met (persoons-)/bedrijfsgegevens kunnen zijn:

 • kwijtraken van een USB -stick;
 • diefstal van een laptop met klantenbestand;
 • hack waarbij (persoons-)/bedrijfsgegevens zijn buitgemaakt; (persoons-)/bedrijfsgegevens per ongeluk gepubliceerd;
 • hacking, malware of fishing;
  verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres;
 • calamiteiten zoals brand in een datacentrum;
 • verlies van mobiele apparaten waar belangrijke telefoonnummers of informatie op staan.
 

Zodra er sprake is van datalek bij Kroonenberg Totaal Techniek, maken wij meteen een melding bij de Autoriteit (persoons-)/bedrijfsgegevens (AP). Daarnaast brengen wij de betrokken personen op de hoogte. Bij de melding zullen wij een duidelijke indicatie geven van wat er misging, om welke gegevens het gaat en welke vervolgstappen wij gaan nemen.

 

Contact

Wanneer u na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebt aangaande uw gegevensbescherming of als u van mening bent dat Kroonenberg Totaal Techniek haar beleid aangaande privacy niet naleeft, kun u een mail sturen naar info@kroonenberg.info

 

Wijzigingen in deze verklaring

Wij kunnen deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

 

Laatste wijziging: februari 2021